Veiligheid werkplek

Gebruiksvoorwaarden

ENGELSE UITVOERING IS LEIDEND / LA PERFORMANCE ANGLAISE EST LEADER

GEBRUIKSVOORWAARDEN, GARANTIE en DISCLAIMER

Progressive Components biedt Rhino Producten aan met de onderstaande voorwaarden en mededelingen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en gebruik van originele Rhino Producten. Lees deze zorgvuldig door. Deze voorwaarden omvatten beperkte garanties en afwijzingen van aansprakelijkheid. Het houden, gebruiken of toestaan van het gebruik van Rhino producten betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden: Rhino Producten worden u aangeboden door Progressive Components onder de voorwaarde dat u zonder wijzigingen akkoord gaat met de hierin opgenomen voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen, alsmede met de bijbehorende veiligheids- en gebruiksrichtlijnen en waarschuwingen.

Activiteiten met hoog risico: Rhino-producten die door Progressive Components worden verkocht, kunnen bij correct gebruik extreem zware lasten dragen en kunnen dus resulteren in activiteiten met een hoog risico. Het is noodzakelijk dat alle veiligheidsrichtlijnen, waarschuwingen en procedures worden opgevolgd. Risico’s omvatten maar zijn niet beperkt tot lichamelijk letsel, invaliditeit en/of overlijden. Je neemt op eigen risico deel aan deze activiteit.

Risicoaanvaarding: Door Rhino-producten te kopen, te gebruiken of het gebruik ervan toe te staan, begrijpt u en stemt u ermee in dat u deelneemt aan activiteiten met een hoog risico en, voor zover wettelijk toegestaan, U VERWACHT UITDRUKKELIJK EN VOLWILLIG HET RISICO VAN DOOD OF ANDER PERSOONLIJK LETSEL OP ZICH TE NEMEN TIJDENS DE DEELNEMING AAN ONDERNEMENDE ACTIVITEITEN, WANNEER OF NIET VEROORZAKT DOOR DE NEGLIGENTIE OF ANDERE FOUT VAN Progressive Components, met inbegrip van maar niet beperkt tot storingen in de apparatuur door welke oorzaak dan ook, of enige andere fout van Progressive Components. De koper aanvaardt alle risico’s. Bovendien stemt u ermee in Progressive Components schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van claims die voortvloeien uit een dergelijk gebruik van Rhino-producten.

Beperking van aansprakelijkheid: In geen geval is Progressive Components aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bestraffende, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of misbruik van Rhino-producten.

Volledige verplichting: Dit document, samen met de bijbehorende materialen, bevat de volledige verplichting van Progressive Components met betrekking tot Rhino Producten. Indien wordt vastgesteld dat enig onderdeel van deze disclaimer nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hierboven uiteengezette disclaimer inzake garantie en aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling het meest benadert en blijft de rest van de overeenkomst volledig van kracht.

Toepasselijk recht: Op uw bestelling bij Progressive Components en deze disclaimerverklaring is het recht van de staat Illinois in de Verenigde Staten van Amerika van toepassing. U stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en rechtsgebied van de staat Illinois, in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Rhino-producten. Het gebruik van Rhino Producten is niet toegestaan in enig rechtsgebied waarin niet alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht zijn, inclusief en zonder beperking deze paragraaf.

Wijziging van algemene voorwaarden: Progressive Components behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen waaronder Rhino Producten worden aangeboden te wijzigen.

CONDITIONS d’UTILISATION, GARANTIE et DECHARGE de RESPONSIBILATE

Progressive Components propose les produits Rhino selon les termes, conditions et avis suivants. Les termes et conditions suivants s’appliquent à toutes les ventes et utilisations de Produits Rhino d’origine. Veuillez lire attentivement. Ces conditions générales incluent des garanties limitées et des exclusions de responsabilité. Conserver, utiliser ou permettre l’utilisation des Produits Rhino indique que vous acceptez ces termes.

Termes d’utilisation: les produits Rhino vous sont proposés par Progressive Components sous réserve de votre acceptation sans modification des termes, conditions et avis contenus dans le présent document, ainsi que des Consignes de sécurité et d’utilisation et des avertissements.

Activité à haut risque: lorsqu’ils sont utilisés correctement, les produits Rhino vendus par Progressive Components, peuvent supporter des charges extrêmement lourdes et peuvent donc entraîner une activité à haut risque lorsqu’ils sont utilisés de manière appropriée. Il est impératif de respecter l’ensemble des consignes de sécurité, des avertissements et des procédures. Les risques incluent, sans s’y limiter, les blessures physiques, l’invalidité et/ou le décès. Vous participez à cette activité à vos risques et périls.

Acceptation du risque: en achetant, utilisant ou permettant l’utilisation des produits Rhino, vous comprenez et acceptez que vous pouvez vous engager dans des activités à haut risque et, dans la mesure où la loi le permet, VOUS ASSUMEZ EXPRESSÉMENT ET VOLONTAIREMENT LE RISQUE DE DÉCÈS OU D’AUTRES BLESSURES PERSONNELLES SUBIES LORS DE VOTRE PARTICIPATION À CES ACTIVITÉS, QU’ELLES SOIENT OU NON CAUSÉES PAR LA NÉGLIGENCE OU UNE AUTRE FAUTE DE Progressive Components, y compris, mais sans s’y limiter, le mauvais fonctionnement de l’équipement, quelle qu’en soit la cause, ou toute autre faute de Progressive Components. Les acheteurs assument tous les risques. De plus, vous acceptez d’indemniser, de défendre et de dégager Progressive Components de toute responsabilité en cas de réclamation découlant de cette utilisation des produits Rhino.

Limitation de responsabilité: Progressive Components ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages directs, indirects, punitifs, accessoires, spéciaux ou consécutifs résultant de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation des produits Rhino.

Obligation totale: le présent document et les documents qui l’accompagnent constituent l’intégralité des obligations de Progressive Components concernant les produits Rhino. Si une partie de la présente clause de non-responsabilité est jugée nulle, invalide, inapplicable ou illégale, y compris, mais sans s’y limiter, les clauses de limitation de garantie et de responsabilité énoncées ci-dessus, la disposition invalide ou inapplicable sera réputée remplacée par une disposition valide et applicable qui correspond le mieux à l’intention de la disposition initiale, le reste de l’accord restant pleinement en vigueur.

Droit applicable: votre commande auprès de Progressive Components et la présente déclaration de non-responsabilité sont régies par les lois de l’État de l’Illinois des États-Unis d’Amérique. Vous acceptez par la présente la juridiction exclusive et la compétence de l’État de l’Illinois pour tous les litiges découlant de l’utilisation des produits Rhino ou s’y rapportant. L’utilisation des produits Rhino n’est pas autorisée dans toute juridiction qui ne donne pas effet à toutes les dispositions des présentes conditions générales, y compris, sans s’y limiter, le présent paragraphe.

Modification des conditions générales: Progressive Components se réserve le droit de modifier les modalités, conditions et avis dans le cadre desquels les produits Rhino sont proposés.

ENGELSE UITVOERING IS LEIDEND

Terms of Use, Warranty, and Liability Waiver

Progressive Components offers Rhino Products with the terms, conditions and notices as follows. The following terms and conditions apply to all sales and uses of genuine Rhino Products. Please review carefully. These terms and conditions include limited warranties and disclaimers of liabilities. Keeping, using or allowing use of Rhino Products indicates your agreement to these terms.
Terms of use: Rhino Products are offered to you by Progressive Components conditioned upon your acceptance without modification of the terms, conditions, and notices contained herein as well as accompanied Safety and Use Guidelines and Warnings.
High Risk Activity: Rhino Products sold by Progressive Components when used properly can hold extremely heavy loads and thus may result in high risk activity. It is imperative that all safety guidelines, warnings, and procedures are specifically followed. Risks include but are not limited to physical injury, disability and/or death. You participate in this activity at your own risk.
Assumption of Risk: By buying, using, or allowing the use of Rhino Products, you understand and agree that you may be engaging in high risk activities and, to the extent permitted by law, YOU EXPRESSLY AND VOLUNTARILY ASSUME THE RISK OF DEATH OR OTHER PERSONAL INJURY SUSTAINED WHILE PARTICIPATING IN SUCH ACTIVITIES WHETHER OR NOT CAUSED BY THE NEGLIGENCE OR OTHER FAULT OF Progressive Components including but not limited to equipment malfunction from whatever cause, or any other fault of Progressive Components. Purchasers assume all risks. Additionally, you agree to indemnify, defend, and hold Progressive Components harmless from claims arising from such use of Rhino Products.
Limitation Of Liability: In no event shall Progressive Components be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of Rhino Products.
Entire Obligation: This document along with the accompanied materials states the entire obligation of Progressive Components. with respect to Rhino Products. If any part of this disclaimer is determined to be void, invalid, unenforceable or illegal, including, but not limited to the warranty disclaimers and liability disclaimers and liability limitations set forth above, then the invalid or unenforceable provision will be deemed superseded by a valid, enforceable provision that most closely matches the intent of the original provision and the remainder of the agreement shall remain in full force and effect.
Applicable Law: Your order from Progressive Components, and this disclaimer statement are governed by the laws of the state of Illinois of the United States of America. You hereby consent to the exclusive jurisdiction and venue of the state of Illinois, in all disputes arising out of or relating to the use of Rhino Products. Use of Rhino Products is unauthorized in any jurisdiction that does not give effect to all provisions of these terms and conditions, including without limitation this paragraph.
Modification of Terms and Conditions: Progressive Components reserves the right to change the terms, conditions, and notices under which Rhino Products are offered.

Volg ons op: